Czym zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?

Wielokrotnie zdarza się, iż na linii pacjent – ochrona zdrowia zdarzają się sytuacje sporne, których nie sposób załatwić w sposób polubowny. Tego typu sytuacje są spowodowane nieporozumieniem a czasem, w sytuacjach ekstremalnych, brakiem chęci współpracy jednej ze stron. To właśnie w takich sytuacjach niezbędna będzie pomoc podmiotu pośredniczącego jakim jest Rzecznik Praw Pacjenta

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta

W ramach obowiązków statutowych, jakie obejmują Rzecznika Praw Pacjenta, na pierwszym miejscu jest prowadzenie postępowania praktyk, które w jakikolwiek sposób naruszają zbiorowe prawa pacjentów. Często w przypadku pozwów zbiorowych, to właśnie Rzecznik Praw Pacjenta reprezentuje stronę zbiorową w sądzie i jest jednocześnie pełnomocnikiem wszystkich osób składających skargę. Ze względu na fakt, iż Rzecznik Praw Pacjenta odpowiada bezpośrednio pod Ministra Zdrowia, to właśnie w obowiązku rzecznika jest tworzenie i prezentowanie nowych aktów prawnych, które skutecznie pokrywają obszar ochrony praw pacjenta.

W gestii Rzecznika Praw Pacjenta pozostaje również publikowanie materiałów edukacyjnych, które mają za zadanie skuteczne propagowanie wiedzy o ochronie praw pacjenta. Ostatnią z istotnych kwestii jest analiza ilościowa skarg pacjentów, by na tej podstawie określić potencjalne ryzyka, które wpływają negatywnie na postrzeganie przez pacjenta. Na podstawie wszelkich skarg, rzecznik raz w roku przygotowuje syntetyczne sprawozdanie, które następnie przekazywane jest Ministerstwu Zdrowia.

Czy każdy może zgłosić skargę do Rzecznika Praw Pacjenta?

Każdy obywatel Rzeczpospolitej a nawet obywatele innych państw mających przykre doświadczenia z Polskimi placówkami ochrony zdrowia mają możliwość wniesienia skargi do Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Skargi mogą być formułowane i wysłane za pośrednictwem wielu kanałów jak poczta elektroniczna, pisemnie, telegraficznie a nawet w formie ustnej. Wszystkie złożone skargi zostaną przyjęte, przeanalizowane a następnie zostaną przedsięwzięte adekwatne do wagi sprawy kroki.

Jak wybierany jest Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest wybrany w drodze otwartego naboru a powołanie na ten urząd jest składane przez Radę Ministrów. Warunkami przyjęcia na dane stanowisko kandydata są jego prawidłowy stan zdrowia, brak prawomocnego skazania za przestępstwo, wykształcenie wyższe oraz posiadanie odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy, która z sukcesem pozwoli Rzecznikowi Praw Pacjenta wypełnianie swoich obowiązków w sposób kompetentny.

 

Dodaj komentarz